Brickmedia Woningfotografie

Algemene voorwaarden

Brickmedia vof

Artikel 1. Definities

1.1.  In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Brickmedia: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Brickmedia vof gevestigd aan de Bankastraat 2 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60.18.79.48;
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Brickmedia een overeenkomst aangaat; 
c. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Brickmedia en de opdrachtgever;
e. onroerend goed: het onroerend goed waarop de overeenkomst betrekking heeft;
f. werk: de door Brickmedia in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte plattegronden, illustraties, animaties, ontwerpen, foto’s, video’s en andere materialen of (elektronische) bestanden. 

Artikel 2. Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Brickmedia en de opdrachtgever en op alle werkzaamheden die Brickmedia in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.
2.2.  Deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van alle personen die voor Brickmedia werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die door Brickmedia bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wie Brickmedia aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Brickmedia vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6.  Indien Brickmedia niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brickmedia in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7.  Brickmedia heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1.  Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
3.2.  De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Brickmedia opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Brickmedia haar aanbieding baseert.
3.3.  Alle vermelde prijzen en tarieven zijn excl. btw.
3.4.  Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn alle vermelde prijzen en tarieven incl. btw.
3.5.  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Brickmedia daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.6.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7.  Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of op haar website binden Brickmedia niet.
3.8.  Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten en ontwerpen op eerste verzoek van Brickmedia terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Brickmedia. De door Brickmedia aan de opdrachtgever verstrekte offertes en daarbij behorende documenten en ontwerpen met hun bijlagen blijven eigendom van Brickmedia en mogen zonder toestemming van Brickmedia niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte van Brickmedia, nadat partijen de overeenkomst hebben ondertekend, nadat de opdrachtgever op enige andere wijze het aanbod van Brickmedia heeft aanvaard dan wel nadat de opdrachtgever mondeling aan Brickmedia een opdracht heeft verleend en Brickmedia deze opdracht heeft aanvaard.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1.  Brickmedia zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
5.2.  Brickmedia bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Brickmedia heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
5.3.  Brickmedia garandeert niet dat door haar werkzaamheden het door de opdrachtgever beoogde resultaat zal worden bereik en dat het onroerend goed (snel) wordt verkocht of verhuurd.
5.4.  Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten van het onroerend goed zeer moeilijk en/of niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling van Brickmedia, dan worden op die locatie geen werkzaamheden door Brickmedia uitgevoerd. Dit kan tot gevolg hebben dat niet van alle relevante onderdelen van het onroerend goed foto’s worden gemaakt. Een dergelijke omstandigheid levert geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Brickmedia op.
5.5.  Het werk wordt via de e-mail geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

6.1.  Indien de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. Deze meerkosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
6.2.  Het wijzigen van de overeenkomst kan gevolgen hebben voor de opleveringstermijn. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
6.3.  Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brickmedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Brickmedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brickmedia zijn verstrekt, heeft Brickmedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.2.  Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.3.  De opdrachtgever is gehouden Brickmedia onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.4.  De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Brickmedia onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
7.5.  De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Brickmedia op het overeengekomen tijdstip toegang heeft tot het onroerend goed. Is dat niet het geval, dan heeft Brickmedia het recht voorrijkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen en indien de opdracht wordt geannuleerd, dan worden de annuleringskosten overeenkomstig artikel 8 aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
7.6.  De opdrachtgever vrijwaart Brickmedia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
7.7.  Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Brickmedia heeft voldaan, dan heeft Brickmedia het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft Brickmedia het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of om de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring op te zeggen.

Artikel 8. Annulering, annuleringskosten en kosten voor maken van nieuwe afspraak

8.1.  In het geval dat de opdrachtgever een aan Brickmedia gegeven opdracht annuleert en deze annulering vindt plaatst korter dan 24 uur voordat Brickmedia een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht dan wel voordat de afspraak met de opdrachtgever gepland staat, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen de kostprijs van de opdracht.
8.2.  De annuleringskosten zoals omschreven in artikel 8.1 worden onverwijld na de annulering middels een factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
8.3.  Indien buiten de schuld van Brickmedia om met de opdrachtgever een nieuwe afspraak moet worden gemaakt voor het uitvoeren van de opdracht, dan zullen daarvoor extra kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Oplevering

9.1.  De door Brickmedia opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2.  In het geval dat een door Brickmedia met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9.3.  Niet-tijdige oplevering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Brickmedia.

Artikel 10. Facturatie en betaling

10.1.  Brickmedia heeft het recht een aanbetaling van de opdrachtgever te verlangen. In een dergelijk geval maakt Brickmedia een aanvang met de werkzaamheden nadat zij de aanbetaling van de opdrachtgever heeft ontvangen.
10.2.  De opdrachtgever dient de van Brickmedia ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
10.3.  Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Brickmedia het recht de uitvoering van alle werkzaamheden, ook de werkzaamheden die geen betrekking hebben op de openstaande factuur, op te schorten totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. Brickmedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die de opdrachtgever lijdt door de opschorting.
10.4.  Bezwaren over de factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Brickmedia schriftelijk of via de e-mail kenbaar te worden gemaakt. Bij het uitblijven van een dergelijk bezwaar wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Een bezwaar tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
10.5.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de opdrachtgever een consument is, dan is de opdrachtgever de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
10.6.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Brickmedia op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.7.  Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 11. Retentierecht en voorbehoud van rechten

11.1.  Brickmedia is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn.
11.2.  Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten en gebruik van het werk

12.1.  Het auteursrecht ten aanzien van het werk komt toe aan Brickmedia. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Brickmedia en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht blijft dit recht bij Brickmedia.
12.2.  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Brickmedia, verkrijgt hij een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Brickmedia niet gerechtigd het werk ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Zolang de opdrachtgever niet heeft betaald voor het werk, is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk te gebruiken en is het de opdrachtgever niet toegestaan foto’s, video’s en/of plattegronden op een website te plaatsen of in een brochure op te nemen.
12.3.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan sub-licenties op het werk te verlenen aan derden.
12.4.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen, logo’s of andere rechten van intellectuele eigendom uit het werk te verwijderen of te wijzigen. Indien de opdrachtgever het werk openbaar maakt, dan dient de naam van Brickmedia en/of het logo van Brickmedia vermeld te worden.
12.5.  Artikel 12.4 is niet van toepassing indien de aard van het werk zich daar niet voor leent.
12.6.  Indien de opdrachtgever het opgeleverde werk gewijzigd, bewerkt of uitgebreid wenst te hebben, dan dient de opdrachtgever de opdracht tot het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden aan Brickmedia te verlenen, mits partijen het eens kunnen worden over de vergoeding die daarvoor aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht.
12.7.  Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Brickmedia de vrijheid om het geleverde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie en ook voor andere commerciële doeleinden.
12.8.  Het is niet toegestaan opnames in beeld en/of geluid te maken van een opleiding/training/workshop.

Artikel 13. Klachten

13.1.  Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail aan Brickmedia kenbaar te worden gemaakt binnen 30 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft dan wel onverwijld nadat de opdrachtgever hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient de opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
13.2.  Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Brickmedia de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.3.  Indien de klacht gegrond is, dan zal Brickmedia de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
13.4.  De aansprakelijkheid van Brickmedia is te allen tijd beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 14.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1.  Brickmedia is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die het rechtstreeks gevolg is van een aan Brickmedia toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de uitvoering van de opdracht voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
14.2.  Brickmedia kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden; 
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld. 
14.3.  De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Brickmedia is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Brickmedia tegen alle aanspraken ter zake.
14.4.  Vermelde afmetingen of vierkante meters in de door Brickmedia aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde plattegronden dienen slechts als indicatie te worden beschouwd, ook indien is gemeten overeenkomstig de BBMI (Branche Brede Meet Instructie). Brickmedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zoals, meer zeker niet beperkt tot, het niet krijgen van een hypotheek, het niet doorgaan van een koop, het mislopen van makelaarscourtage en/of een lage (taxatie)waarde van het onroerend goed, die de opdrachtgever en/of zijn cliënt lijdt doordat de vermelde afmetingen of vierkante meters niet overeenstemmen met de werkelijke afmetingen of vierkante meters van het onroerend goed.
14.5.  Brickmedia is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
14.6.  In geen geval is Brickmedia aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het werk heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.
14.7.  Brickmedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.8.  Indien bovenomschreven beperking om welke reden dan ook toepassing mist, dan is de aansprakelijkheid van Brickmedia beperkt tot éénmaal het bedrag dat voor de oplevering van het werk of voor het uitvoeren van de werkzaamheden door Brickmedia aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.9.  Artikel 14.8 is niet van toepassing indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Brickmedia.
14.10.  Brickmedia is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
14.11.  De opdrachtgever vrijwaart Brickmedia voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Brickmedia uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Brickmedia daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
14.12.  De in de voorgaande leden neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Brickmedia bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
14.13.  De aansprakelijkheid van Brickmedia voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
14.14.  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Brickmedia vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Brickmedia kan aanwenden.

Artikel 15. Overmacht

15.1.  Van overmacht aan de zijde van Brickmedia is onder andere sprake indien Brickmedia verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, rellen, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), stroomstoring, internetstoring, werkstaking, blokkades, verkeersstoring, weersinvloeden, diefstal, ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Brickmedia de overeenkomst uitvoert, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, niet tijdige (op)levering door toeleveranciers van Brickmedia.
15.2.  In het geval dat Brickmedia door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Brickmedia het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat Brickmedia gehouden is om enige door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

Artikel 16. Ontbinding, opschorting en beëindiging van de overeenkomst

16.1.  Zowel de opdrachtgever als Brickmedia hebben het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Indien de opdrachtgever en overeenkomst opzegt korter dan 24 uur voordat Brickmedia een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht, dan is artikel 8 van toepassing en worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
16.2.  Iedere partij is bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. In het bijzonder heeft Brickmedia het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel tussentijds op te zeggen, ook indien partijen een overeenkomst voor een bepaalde tijd zijn aangegaan, of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting(en) jegens Brickmedia niet nakomt. Van een dergelijke ontbinding, opzegging of opschorting wordt de opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail door Brickmedia in kennis gesteld.
16.3.  Voorts is Brickmedia bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.4.  Brickmedia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Brickmedia omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
16.5.  Brickmedia is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
16.6.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Brickmedia de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de opdrachtgever gefactureerd, onverminderd het recht van Brickmedia op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. Brickmedia registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van de opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de overeenkomst vrij gebruiken.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1.  Op elke overeenkomst tussen Brickmedia en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.2.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Brickmedia worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Brickmedia gevestigd is. Indien Brickmedia een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

Graag wil ik de fotograaf complimenteren. Verzoeke onze waardering aan hem kenbaar te maken. Een vakman. Met humor.
Verkopers Schokker Makelaardij